• banner

2021 zawod arzan hammam akril ýönekeý oturdylan hammam wannalara düşýär

2021 zawod arzan hammam akril ýönekeý oturdylan hammam wannalara düşýär

Reňk:

factory cheap bathroom acrylic simple embed (1)

Gurşun wagty

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 > 1000
Est. Wagt (günler) 20 Gepleşik geçirmek

Özbaşdaklaşdyrma:

Custöriteleşdirilen nyşan (Min. Sargyt: 100 bölek)

Custöriteleşdirilen gaplama (Min. Sargyt: 100 bölek)

Grafiki özleşdirme (Min. Sargyt: 100 bölek)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

drop_in_bathtubs
drop_in_bathtubs2
drop_in_bathtubs3

BELLE SANITARY

ÖNÜMLER Kategoriýalary

Kompaniýanyň önüm klassifikasiýasy

BELLE SANITARY

MAGLUMAT

Bu önümiň parametr maglumatlary

Kepillik: 5 ýyl, 2 ýyl Armrest: NOOK
Kran: Goşulmaýar Wannanyň garniturasy: Zeýkeş
Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, Sahypany gurnamak, Sahypada okuw Stil: Içerki
Uzynlyk: 1.7m Taslamanyň çözgüdi: grafiki dizaýn, 3D model dizaýny, taslamalar üçin umumy çözgüt
Arza: Kwartira Dizaýn stili: Döwrebap
Gelip çykan ýeri: Anhui, Hytaý Marka ady: Belle
Model belgisi: EC-4001 Material: Akril, akril
Funksiýa: Siňmek, howa massaagey bar Gurnama görnüşi: AÇMAK
Zeýkeşiň ýerleşýän ýeri: Tersine Reňk: ak, gyzyl, gara ...
Şekil: gönüburçluk Ölçegi: 1700 * 700 * 390mm
Ady: Asil ýönekeý hammam MOQ: 10 sany
Önümiň ady: hammam akril ýönekeý hammam çüýşesi Massaage görnüşi: Whirlpool Massaagey
Capacityük kuwwaty 1000sets 40HQ Tölegiň şerti T / T, L / C, OA
Eltip bermegiň wagty 20-30 gün  

Üpjünçilik ukyby

Aýda 1000 toplum / toplum

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary
Akril ýönekeý hammam
1. Ilki bilen içki köpürjikli film goragy,
2. Adaty karton

factory cheap bathroom acrylic simple embed (2)

Port
Şanhaý, Wuhu

Hytaýyň IOS KÖP KÖPGÜNI
AKRILIK BATHTUB ÖNÜMLERI

BELLE SANITARY

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

Bu önümiň parametr maglumatlary

Wannalar görkezilýär

drop-in-bathtub

Wannany ýerleşdirmek

Deňeşdirip görsek, oturdylan hammam dizaýn başynda diwaryň gapdalynda hereket etmezden ýerleşdirilip bilner we hammamyň umumy stili bilen utgaşdyrmak aňsat.

Içindäki wannany oturtmak

Içerki wannany oturtmak, ýük göteriji, suw geçirmeýän, tehniki hyzmat, gözellik, hyzmat öndürijiligi we ş.m. faktorlary göz öňünde tutmalydyr.

drop-in-bathtub1

Vanna drenajyny açyň

Aýfol wannany drena made etdi. Jaýlanan hrom poslama garşy we poslama garşy, has owadan we
amatly.

Başga zeýkeş gerek bolsa, şu ýere basyň.

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

Bu önümiň parametr maglumatlary

800+

BELLE 800+ galypdyr.
HEREKET BIR GEREK BOLAR

Saýla

BATHTUB Opsiýasynyň DÖWRÜN KIN DS:
BATHTUB GURMAK; MASSAGE BATHTUB;
PANEL BATHTUB; CLAWFOOT BATHTUB.

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIK

Bu önümiň parametr maglumatlary

table

Hil we howpsuzlyk kepilligi

5ADVANTAGE

l1

Arassalamak aňsat

l2

Arassalamak aňsat

l3

Arassalamak aňsat

l4

Arassalamak aňsat

l5

Arassalamak aňsat

shower
workshop2

Önüm gaplamak


package

Sorag-jogap


S: MOQ näme?

J: MOQ-ymyz duş otagy üçin 20 sany, hammam üçin 10 sany. Has köp zakaz etseňiz, arzanladyş alarsyňyz.

S: Nusgalar hakda?
J: Önüm alyjynyň islegine laýyk bolar ýaly, önüm öndürmezden ozal nusgalar hödürleýäris.
S: Öndürýärsiňizmi?
J: Hawa. Zawodymyz Pinghuda ýerleşýär. Şanhaý we Hangzhou şäheriniň golaýynda. Wagtyňyz bar bolsa zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.
S: Töleg möhletiňiz näçe?
J: 30% T / T öňünden, BL nusgasyna garşy 70% balans.
S: Önümleriň sitatasyny nädip almaly?
J: Sitatamyzy almazdan ozal haýsy önümiň gerekdigini, önümiň ululygy, haýsy aýna (açyk aýna, aýaz aýna, mata aýna we ş.m.) we aýnanyň galyňlygy ýaly zatlary tassyklaň. Sitata şu maglumatlara esaslanýar. Käwagt, müşderilerde beýle jikme-jik maglumat ýok bolsa, salgylanma üçin gyzgyn satuwy maslahat berip bileris.
S: distribýutor bolup bilerinmi?
Nädip paýlaýjy bolup bilerin? J: Elbetde hawa, distribýutor bolmak üçin hoş geldiňiz, bize sorag ibermek bilen has giňişleýin maglumat üçin derrew habarlaşyň.
S: OEM ýa-da ODM kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda OEM ýa-da ODM hyzmatyny hödürläp bileris we professional bir bitewi çözgütleri hödürläp bileris.
S: Esasy ýük portuňyz näme?
J: ŞangHaý
S: pricehli baha sanawyňyzy maňa iberip bilersiňizmi?
J: Bagyşlaň, bahasy hil we mukdar ýaly köp faktorlara degişlidigi sebäpli, jikme-jik haýyşyňyzy tassyklanymyzdan soň, size takyk sitata hödürläris.

Içindäki wannany doly gurmak prosesi :

Içindäki wannany gurnamak usuly has köp ýer tygşytlamak usulydyr. Içerki wannany oturtmak, ýük göteriji, suw geçirmeýän, tehniki hyzmat, gözellik we öndürijilik ýaly faktorlary göz öňünde tutmalydyr. Köpüsi hammamyň bir gapdalynda oturdylýar.

embedded bathtub5

1. Içindäki wannany oturtmak üçin ýörite ädimler
(1) Turbageçiriji gurlansoň, bölünen bölegi suw geçirmezlik üçin abatlanar we syzmazlyk üçin 24 sagat suw saklaýyş synagy geçiriler;
(2) Adaty prosedura laýyklykda kerpiç gurmak we tamamlamak;
(3) wannany oturdyň: wannada köpük kerpiç goýuň. Wannanyň beýikligi adatça 600mm bolýar. Upperokarky we aşaky suw turbalaryny birikdiriň we gulpuny ýapyň. Soňra diwar gurmak we gipslemek üçin köpük kerpiç ulanylýar. 250x300mm töweregi turbanyň degişli ýerinde abatlaýyş çukuryna üns beriň;
(4) Halaýan stiliňize görä diwar plitalary, mozaika, emeli daş, mermer we poslamaýan polatdan birmeňzeş stil ulanyp bilersiňiz.

2. Içindäki hammam gurmak üçin seresaplyklar
(1) Wannanyň töweregindäki pes diwar ýa-da berkitme ýeterlik goldaw beriji güýje eýe bolup, töweregindäki gum gysylýar. Mundan başga-da, wannanyň düýbüni goldamak üçin kerpiç ýa-da beýleki gaty zatlary ulanmaň, ulanylanda aýna zeper ýetirmez. Ahyrynda, wannanyň düýbi we wannanyň ähli burçlary ähli taraplara birmeňzeş güýç bilen ýüz tutmalydyr;
(2) Artýan turba bilen zeýkeş turbasynyň ýakyn baglanyşygyna üns beriň;
(3) Plitkalar gurlanda, zeýkeş barlaglaryny açmagyňyzy haýyş edýäris. Surfaceer ýüzüne gowy görünmek üçin plitkalary daşyndan görmek üçin ýelim ulanyp bilersiňiz, daşardan görünmez ýaly we düýpli abatlaýyş wagtynda plitkalar aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.
(4) Wannany ýerleşdirmezden ozal suw armaturlaryny oturdyň we her bogunda suwuň syzýandygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin 24 sagat ýapyk suw synagyny geçiriň.
(5) Wannany ýerleşdireniňizde, zeýkeşiň bir ujunyň beýlekisinden birneme pesdigine göz ýetiriň. Daşky ujy içki ujundan birneme pes bolmaly.
(6) Wannanyň hakyky ululygy nominal ululygy bilen doly bolup bilmez. Satyn alanyňyzda we guranyňyzda ilki bilen saýtda ölçäň we gurnamagy ýeňilleşdirmek üçin adaty çydamlylygy saklaň.
(7) Netijäniň öňüni almak üçin aşaky turba S şekilli birneme tersine bolmaly.
Içerki usullaryň köpelmegi maşgala giňişligini iň köp boşatmaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda gurlan ýer wannasy durmuşymyza kem-kemden girdi we häzirki tendensiýa öwrüldi.

Içine goýlan hammam ajaýyp wannanyň dizaýn düşünjesidir we ýerdäki suwdan doldurylan hammam kaşaň durmuşy kesgitleýär. Gurlan ýer wannasy doly açyk giňişlik bolup, wannanyň araçägi hökmünde gyradaky agaç pollar ýa-da daşlar ýaly köp tebigy elementleri ulanýar. Daş-töwerek, uly fransuz penjireleri we dürli açyk güller bilen tebigy lezzetden doly.

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

ÖNÜMLER BAHASY WE ÜPJÜNÇILIK ÜÇIN

world

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

lst

2010-njy ýylda esaslandyrylan Belle, sanitariýa enjamlary pudagynyň öňdebaryjy kompaniýasydyr. Belle 20,000 inedördül metr meýdany eýeleýär. 1 kömekçi kompaniýa.

200-e golaý işgär bar, şol sanda inersenerleriň we ýokary derejeli tehnikleriň 10% -den gowragy we Ylmy-barlag bölüminde 5 adam. 2018-nji ýylyň dolanyşygy 9 million dollara ýetdi.

last1
last2

Belle awtomatiki önümçilik liniýasyny hödürledi, Has netijeli önümçilik. Belle-de ýüz işçiniň önümçiligi beýleki zawodlarda bäş ýüz işçiniň önümine deňdir.

last3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň