• banner

2021 ýokary hilli öndüriji akril doňdurma wannalary

2021 ýokary hilli öndüriji akril doňdurma wannalary

Reňk:

factory cheap bathroom acrylic simple embed (1)

Gurşun wagty

Mukdary (toplumlary)

1 - 70

> 70

Est. Wagt (günler)

20

Gepleşik geçirmek

Özbaşdaklaşdyrma:

Custöriteleşdirilen nyşan (Min. Sargyt: 10 bölek)

Custöriteleşdirilen gaplama (Min. Sargyt: 10 bölek)

Grafiki özleşdirme (Min. Sargyt: 10 bölek)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hytaýyň IOS KÖP KÖPGÜNI
AKRILIK BATHTUB ÖNÜMLERI

Çalt Jikme-jiklikler

Kepillik: 5 ýyl, 5 ýyl Armrest: NOOK
Kran: Goşulmaýar Wannanyň garniturasy: Zeýkeş
Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw, Mugt ätiýaçlyk şaýlary, ONOK Stil: Freestanding
Uzynlyk: 1.5m Taslamanyň çözgüdi: grafiki dizaýn, 3D model dizaýny, taslamalar üçin umumy çözgüt, Kategoriýalary birleşdirmek, ONOK, başgalar
Arza: Myhmanhana, ýapyk turba Dizaýn stili: Döwrebap
Gelip çykan ýeri: Anhui, Hytaý Marka ady: OEM
Model belgisi: 9003 Material: Akril, arassa akril
Funksiýa: Siňmek Gurnama görnüşi: Freestanding
Zeýkeşiň ýerleşýän ýeri: Tersine Reňk: Ak
Önümiň ady: akril bahtutb Ölçegi: 1500 * 700 * 560mm
Şekil: tegelek Görnüşi: gara ak
Dolandyryş usuly: El dolandyryşy Ady: gyzgyn satuw CE, CUPC ýokary hilli tegelek akril doňdurma wannalary

Üpjünçilik ukyby

2000-nji ýylda 2000 bölek / bölek, CUPC ýokary hilli tegelek akril doňdurma wannasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary
Akril ýönekeý hammam
1. plastiki gorag filmi
2. gorag burçy
3. kartonlar
4. zerur bolsa paletler

factory cheap bathroom acrylic simple embed (2)

Port
Şanhaý, Wuhu

Haryt maglumatlary


freestanding bathtubs detail

Maddy aýratynlyklary

Arassa we tertipli edýän, arassalamak we tehniki hyzmat etmek üçin material näzik we çeýe

Wannanyň aşaky aýratynlyklary

Garaşsyz wannany oturtmak nukdaýnazaryndan aşaky bölegi diňe zeýkeş bilen, ýokarky bölegi bolsa suw geçiriji turbasy bilen birleşdirilýär. Aşaky goldawyň dört burçunyň ýokarydygy sebäpli arassalamak has amatlydyr.

Bottom of bathtub

Vanna drenajyny açyň

Aýfol wannany drena made etdi. Jaýlanan hrom poslama garşy we poslama garşy, has owadan we
amatly.

Başga zeýkeş gerek bolsa, şu ýere basyň.

bathtubs ply

Önümi gaýtadan işlemek


processing

Näme üçin ABŞ-ny saýlaň (Müşderi görkezişi)


Has köp saýlaw

Belle bar 300+galyp. Elmydama size gerek zat bar
Wannanyň birnäçe görnüşi:
Içindäki hammam; Massa bath wannasy; Panel wannasy; Dyrnakly hammam.

Önümiň bahasy we gowşuryş artykmaçlygy

2020-nji ýyl dolanyşygy: 9 million dollar
Gündelik çykyş: günde 500pc wannada
Eltip beriş wagty: 15-25 gün

Ygtybarly we hünärmen

Müşderilerimiz dünýäniň çar künjeginde we Belle köp dünýä bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk edýär
meşhur markalar keramatly gobain, adeo topary, ýeňiji suw geçiriji, Kohler, Ris ...
Şonuň üçin Belle meseleleri çözmäge kömek etmek üçin baý tejribä eýedir.

exhibition

Adalatly we müşderiler

Belle içerde we daşary ýurtlarda dürli sanitariýa enjamlary ýarmarkasyna gatnaşdy. 2019-njy ýylda Belle ISH (Germen), Cantonfair (Guanç Guangzhouou, Hytaý), KBC (Şanhaý, Hytaý) gatnaşdy. Hytaýa baryp görmek amatly bolmasa, ýarmarkada habarlaşyp bileris.

Kompaniýanyň gysgaça mazmuny


Belle 2010-njy ýylda arassaçylyk enjamlary pudagynyň öňdebaryjy kompaniýasydyr. Belle örtükleri20,000 inedördül metr. 2 golçur kompaniýasy bar.
200-e golaý işgär bar, şol sanda inersenerleriň we ýokary derejeli tehnikleriň 10% -den gowragy we Ylmy-barlag bölüminde 5 adam. 2020-nji ýylyň dolanyşygy 9 million dollara ýetdi.

workshop1
workshop2

Önüm gaplamak


package

Sorag-jogap


1-nji sorag. Gaplamak şertleriňiz nähili?
J: Umuman, harytlarymyzy goramak filmini burç goragy bilen gaplaýarys. we goňur kartonlar. Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag. Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T 30% goýum hökmünde, eltilmezden 70%. L / C OA hem hoş geldiňiz. Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag. Getirmegiň şertleri näme?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

4-nji sorag. Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 25-30 gün gerek bolar. Getirmegiň anyk wagty baglydyr
zatlara we sargydyň mukdaryna.

5-nji sorag. Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris. Galyplary we gurallary gurup bileris.

6-njy sorag. Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli.

7-nji sorag. Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

8-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: 1. Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys,
nireden gelendigine garamazdan.

Erkin wannany oturtmakda nämä üns bermeli?

Adamlar üçin suwa düşmek diňe bir durmuşyň bir görnüşi däl, eýsem sungat we medeniýetdir. Döwrüň üýtgemegi bilen suwa düşmek düşünjesi medeni taýdan we dürli görnüş aýratynlyklarynda kem-kemden ösdi. Häzirki Demirgazyk Hytaýda köpçülikleýin hammam bar we suwa düşmek medeniýeti halkyň ýüregine çuňňur ornaşypdyr.

freestanding bathtubs

Şonuň üçin häzirki zaman adamlar suwa düşmäge uly üns berýärler, şonuň üçin has gowy suwa düşmek üçin gowy suwa düşmek enjamlaryny saýlamak gaty möhümdir. Häzirki wagtda köp adam ruhy zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin öýde hammam gurup başlaýar.
Wannada her kimiň suwa düşmegi üçin hammam enjamy bar. Wannanyň esasy görnüşleri oturdylan we garaşsyzdyr. Bu makala esasan garaşsyz hammamy nädip saýlamalydygy bilen tanyşdyrýar? Erkin wannanyň gurnama maglumatlary.

1. Iň erkin hammam näme?
Garaşsyz hammam, ýagny hammam göni hammam poluna ýerleşdirilýär, içerde we daşarda arassa, diwara egilmezden ýa-da hammamda özbaşdak ýerleşdirilmeýär. Bu usul gurluşyk üçin amatly we tehniki hyzmat etmek üçin amatly we ýer bezelen mahaly saýlamak üçin amatlydyr.

2. Wannanyň materialy
Emeli organiki materiallardan ýasalan, baý görnüşi, ýeňil agramy, oňat görnüşi we arzan bahasy.

3. Garaşsyz hammamyň artykmaçlyklary we kemçilikleri
Üstünlikleri: platforma gurmagyň zerurlygy ýok, aňsat gurnama
Adetmezçilikleri: hammam meýdanyna ýokary talaplar, öz-özüňi gurmak we daş-töwerek bilen utgaşdyrmak

4. Erkin wannanyň gurnama jikme-jiklikleri
1. Gurmakdan ozal, wannanyň derejesini we öň, yzky, çep we sag ýerleriň laýykdygyny barlaň.
2. Wannanyň zeýkeş desgalarynyň ajaýypdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.
3. Wannany goldaw bilen gurmazdan ozal, heläkçiliklerden gaça durmak üçin ýeriň tekizdigini barlaň.
4. Wannanyň girişi we çykmagy üçin garaşsyz hammam gurmazdan ozal zerur giriş we rozetkany ýa-da kanaly ätiýaçlandyrmaly. Goýlanda, azyndan 20 sm-30 sm ätiýaçlyk bilen diwara ýakyn bolmaly, iki inedördül metrden gowrak ulanyp boljak meýdany üpjün etmeli.
5. Garaşsyz wannany oturtmak birneme amatly. Aşagy diňe zeýkeş bilen, ýokarky bölegi bolsa suw geçiriji turbasy bilen birleşdirilýär. Aşaky goldawyň dört burçunyň ýokarydygy sebäpli arassalamak has amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň