• banner

Biz hakda

Biz hakda

Wuhu Belle Sanitar Ware Co., Ltd.

Hytaýda öndürilen önümlerden başlap, Hytaýda öndürilen önümlerden başlap, Hytaýyň önümlerine çenli, Hytaýyň üznüksiz sosial we ykdysady ösüşi we özgerişleri fonunda, sanitariýa enjamlary pudagynda hytaý kärhanasy hökmünde Hytaýyň sanitariýa önümlerine ýolbaşçylyk etmek has köp jogapkärçilik çekýär. halkaralaşmak we aýratyn garaýyş bilen dünýä hili bilen hytaý önümlerini döretmek. Belle ýürekden bu ynam bilen ony herekete geçirýär we ýokary hilli ygrarly bolýar. Yzygiderli öňe geçmek prosesinde her bir ösüş ynam döreder we her ýokary hilli önüm ýüzlerçe million hytaý maşgalasy bilen paýlaşylar. Bu Belleň görüşi we Belleň jogapkärçiligi.

Belle - "täze içerki önümler üçin akylly önümçilik meýilnamasyny" açyň we gündogaryň täze estetikasyna uly goşant goşuň! Önümler we hyzmatlar arkaly sarp edijileriň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.
Hil tükeniksiz prosesdir
Belle duş otagy, sauna otagy, hammam şkafy, hammam, ýuwulýan basseýn, hajathana we ş.m. ýaly her dürli hammam esbaplaryny dolandyrýar. Doly stil we dürli-dürli. Gradeokary derejeli hammam gap-gaçlaryndan täze we moda hammam enjamlaryna çenli.
Hytaýyň sanitariýa enjamlary, Belle hili.

Önümler we hyzmatlar

Kärhanany yzarlamak, pudakda öňdebaryjy gözleg we gözleg tehnologiýasyny yzarlamak, önümçilik tehnologiýasyny kämilleşdirmek we ajaýyp dizaýn we ajaýyp we ajaýyp kombinasiýa önümlerini döretmekdir. Ajaýyp hil we hyzmat artykmaçlyklary bilen milli garaşsyz markanyň lideri hökmünde tutuş ýurtda marketing toruny döretdik. Belle sanitariýa ulgamy, önümçilik bazasynyň, aýratyn dükanlaryň, agentleriň we satuwdan soňky hyzmat merkeziniň üç ölçegli hyzmat ediş organy arkaly sarp edijilere ähli taraplaýyn we oýlanyşykly hyzmatlary hödürleýär.

about (9)
about (11)

Jogapkärçilik

Önümiň ösüşinden, önümçilikden başlap, ulanyjy tejribesine çenli Belle "deňeşdirmek" jogapkärçiligi duýgusy bilen geçýär. Her önümiň jikme-jigini gowulandyrmak üçin elimizden gelenini ediň we gowy we amaly ýokary hilli önüm öndürmäge çalyşyň.
Hytaý kärhanalarynyň agzasy hökmünde Belle "Hytaýyň döredilmegi" we "Hytaýyň hili" üçin jogapkärçilik çekýär. Belle-iň ideal hili, Hytaýyň has gowy geljege tarap barýan işinde ähli korporatiw raýatlaryň umumy wezipesi.

Absorbed

Belle-de önüm materiallaryny saýlamakdan önümçilik we önümçilik bilen baglanyşykly her bir proses we onuň bilen gatnaşyga giren her bir adam, iş ýeriniň we bölünişine garamazdan, önümçilikde gizlenen meseleleri tapmak üçin öz işine ünsi jemlemeli. işlemek we çözgüt gözlemek, döwre alyp barýan innowasion önümleri döretmek, sarp edijileriň her bir ownuk islegini duýmak we kanagatlandyrmak.
Fokus hiliň yzygiderli yzarlanmagyndan gelýär. Şeýle hem Belle hammam pudagyna we Hytaýyň hammam pudagynda ýokary hilli hünärmen bolmaga bagyşlanýar.

about (12)
about (13)

Minnetdarlyk

Müşderilere bolan ynamy we goldawy üçin sag bolsun, önümiň hilini we hyzmatyny yzygiderli gowulandyrmak üçin, ynamlaryna dolanyp gelmek üçin sag bolsun aýdyň.
Kärhana we işgärler çeken zähmetleri üçin minnetdar we ýokary hilli adam resurslaryny dolandyrmaga we zähmetiniň öwezini dolmaga kepillik bermäge çalyşýarlar. Işgärler kärhana minnetdar, ony özara kömek öýi hökmünde kabul edýärler we kärhana aýratyn iş, okuw we ösüş bilen gaýtaryp berýärler.
Jemgyýetiň kömegi bilen Belleň gazananlary sosial ösüşden we milli ösüşden gelip çykýar. Şonuň üçin Belle mümkin boldugyça jemgyýete gaýdyp geler, korporatiw raýatlaryň borçlaryny we jogapkärçiligini öz üstüne alar we jemgyýet üçin maddy we ruhy gymmatlyklary döretmek jogapkärçiligini öz üstüne alar.

Paýlaş

Maddy we ruhy goşa gowulaşdyrmak ýaly sarp edijiler bilen ýokary hilli durmuşy paýlaşyň.
Döredilen sebäbini dilerler bilen paýlaşmak diňe bir öndürijiligiň ösüşi däl, eýsem ösüş, abraý we üstünlikdir.
Işgärler bilen umumy göreş arzuwyny paýlaşyň, jogapkärçilik, özara kömek we hyjuw ýaly bir ýürek we bir pikir bilen bilelikde işläň.
Jemgyýet bilen umumy baýlyklary we tebigy sowgatlary paýlaşyň, jemgyýet bilen ykdysadyýet, hormat we çydamlylyk bilen bilelikde ýaşaň we adamlaryň, kärhanalaryň we jemgyýetiň sazlaşykly ýaşamagyny başdan geçiriň.

about (16)