• banner

Amerikan wannalary

Amerikan wannalary

Tehnologiýalar we şahadatnamalar

Custöriteleşdirilen ölçegler bar
ISO9001
CE

Synag

Önümlerimiziň düzüm bölekleri, ýokary hilli ülňüleriň tutuşlygyna saklanmagyny üpjün etmek we global saglyk we howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmek üçin berk synagdan geçirilýär.

Innowasiýa

Innowasiýa, edýän her bir işimiziň özenidir. Öndürýän her önümimizi gowulaşdyrmaga we kämilleşdirmäge hemişe çalyşýarys.

Jemgyýet jogapkärçiligi

Gowy kärhana raýaty bolmak Belle medeniýetiniň aýrylmaz bölegidir, ýerine ýetirişimiz işgärlerimiz we işewür hyzmatdaşlarymyz bilen gowy gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna baglydyr. Işewür işlerimiziň uzak möhletde jemgyýetiň abadançylygyna zyýan bermezligini maksat edinýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

American-bathtubs-Show

BELLE SANITARY

ÖNÜMLER Kategoriýalary

Kompaniýanyň önüm klassifikasiýasy

BELLE SANITARY

MAGLUMAT

Bu önümiň parametr maglumatlary

Haryt ady
Amerikan hammam
Material
Arassa akril
Reňk
Arassa ak
Ölçegi
1372x762x546 mm
(54''x30''x21.5 ")
1518x762x546mm
(59 ¾ "x30" x21.5 ")
1518x813x546mm
(59 ¾ "x32" x21.5 ")
1676x813x546mm
(66 "x32" x21.5 ")
1676x864x546mm
(66 "x34" x21.5 ")
1829x813x546mm
(72 "x32" x21.5 ")
1829x864x546mm
(72 "x34" x21.5 ")
Arza
Oorapyk turba
Görnüşi
3 diwarly alkow
Elýeterli wariant
Çep eli drena ,,
sag eliň drena .y
Düşündiriş
100% akril tagtadan ýasalan, FRP bilen berkidilen, aşýan deşik we zeýkeş deşigi, bir bölek alkow wannasy
parameters

BELLE SANITARY

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

Bu önümiň parametr maglumatlary

American bathtub9

Amerikan hammamlarynyň tarapy

American bathtub8

Amerikan hammamlarynyň tarapy

American bathtub2

Wannalaryň içinde

American bathtub

Wannalar görkezilýär

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIK

Bu önümiň parametr maglumatlary

table

Hil we howpsuzlyk kepilligi

5ADVANTAGE

l1

Arassalamak aňsat

l2

Arassalamak aňsat

l3

Arassalamak aňsat

l4

Arassalamak aňsat

l5

Arassalamak aňsat

shower

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

Bu önümiň parametr maglumatlary

800+

BELLE 800+ galypdyr.
HEREKET BIR GEREK BOLAR

Saýla

BATHTUB Opsiýasynyň DÖWRÜN KIN DS:
BATHTUB GURMAK; MASSAGE BATHTUB;
PANEL BATHTUB; CLAWFOOT BATHTUB.

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

ÖNÜMLER BAHASY WE ÜPJÜNÇILIK ÜÇIN

world

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

lst

2010-njy ýylda esaslandyrylan Belle, sanitariýa enjamlary pudagynyň öňdebaryjy kompaniýasydyr. Belle 20,000 inedördül metr meýdany eýeleýär. 1 kömekçi kompaniýa.

200-e golaý işgär bar, şol sanda inersenerleriň we ýokary derejeli tehnikleriň 10% -den gowragy we Ylmy-barlag bölüminde 5 adam. 2018-nji ýylyň dolanyşygy 9 million dollara ýetdi.

last1
last2

Belle awtomatiki önümçilik liniýasyny hödürledi, Has netijeli önümçilik. Belle-de ýüz işçiniň önümçiligi beýleki zawodlarda bäş ýüz işçiniň önümine deňdir.

last3

Sowal-jogap

1-nji sorag. Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, önümleriň ajaýyp iberilendigine göz ýetirmek üçin hil gözegçilik ulgamymyz bar.

2-nji sorag. Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

J: 1.Biziň halkara dizaýn toparymyz, bütin bazara ýolbaşçylyk etmek üçin dizaýnlary täzelemegi dowam etdirýär.

    2. Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys.

3-nji sorag: Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Hawa, hammamyň hünärmen öndürijisidiris. 4-nji sorag: Esasy wagt näçe?

J: Adatça sargyt mukdaryna baglylykda goýumdan 10-30 gün soň bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň