• banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

1. Töleg möhletiňiz nähili?

Adatça T / T, 30% goýum öňünden tölenen we eltilmezden öň tölenen 70% balans edýäris. Emma gepleşik geçirip bolýar we hakyky ýagdaýa bagly.

2. Getirmegiň şertleri näme?

EXW, FOB (Ningbo / Şanhaý), CIF we ş.m.

3. Minutyňyz näme? sargyt mukdary?

Min. Sargyt mukdary elmydama 20 metrlik konteýner, her modeliň 10 toplumy.

4. Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Adatça, goýumyňyzy alanyňyzdan soň önümçiligi tamamlamak üçin 25-30 iş güni gerek. Itöne bu bagly.

5. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

Biziň öz zawodymyz bar we ýetişen we ygtybarly hammam önümçilik liniýamyz bar.

6. Zawodyňyz ýöriteleşdirilen önüm öndürip bilermi?

Elbetde, adaty etmek isleseňiz, dizaýnyňyzy we jikme-jiklikleriňizi arkaýyn görkeziň. Bahany barlarys we size has köp maglumat hödürläris.

7. placeerimize ýük daşamagy tertipläp bilersiňizmi?

Hawa, öz wekilimiz bar we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýduk. Şeýlelik bilen, bäsdeşlige ukyply iberiş bahasyny alyp bileris we siziň üçin eltip bermegi tertipläp bileris.

8. Siziň nusga syýasatyňyz näme?

Nusga sargydyny goldaýarys we ätiýaçda taýýar böleklerimiz bar bolsa, nusga sargytlaryny berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar, şonuň üçin ilki bilen nusga gerekdigini erkin habar beriň.

9. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Hoş geldiňiz! Siziň saparyňyza tüýs ýürekden sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Diňe öňünden habar beriň we sizi alyp bararys.

10. Doňdurma wannasyna kepillik näme?

Kepillik elmydama 2 ýyl. Önümlerde haýsydyr bir mesele bar bolsa, suratlary we wideolary bize islän wagtyňyz iberip bilersiňiz, derrew iň oňat çözgüt hödürläris.