• banner

ýokary hilli aýlaw akril açyk gidro massa sp spa gyzgyn hammam

ýokary hilli aýlaw akril açyk gidro massa sp spa gyzgyn hammam

Uly arassa plastik akril aç-açan hammam
1> Arassa akril list
2> Doly rezin süýümli aýna bilen berkidilýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

spa-bathtubs-show

BELLE SANITARY

ÖNÜMLER Kategoriýalary

Kompaniýanyň önüm klassifikasiýasy

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIK

Bu önümiň parametr maglumatlary

table

Hil we howpsuzlyk kepilligi

5ADVANTAGE

l1

Arassalamak aňsat

l2

Arassalamak aňsat

l3

Arassalamak aňsat

l4

Arassalamak aňsat

l5

Arassalamak aňsat

spa_bathtub_show

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

Bu önümiň parametr maglumatlary

800+

BELLE 800+ galypdyr.
HEREKET BIR GEREK BOLAR

Saýla

BATHTUB Opsiýasynyň DÖWRÜN KIN DS:
BATHTUB GURMAK; MASSAGE BATHTUB;
PANEL BATHTUB; CLAWFOOT BATHTUB.

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

ÖNÜMLER BAHASY WE ÜPJÜNÇILIK ÜÇIN

world

BELLE SANITARY

ÜPJÜNÇILIGimiz

lst

2010-njy ýylda esaslandyrylan Belle, sanitariýa enjamlary pudagynyň öňdebaryjy kompaniýasydyr. Belle 20,000 inedördül metr meýdany eýeleýär. 1 kömekçi kompaniýa.

200-e golaý işgär bar, şol sanda inersenerleriň we ýokary derejeli tehnikleriň 10% -den gowragy we Ylmy-barlag bölüminde 5 adam. 2018-nji ýylyň dolanyşygy 9 million dollara ýetdi.

last1
last2

Belle awtomatiki önümçilik liniýasyny hödürledi, Has netijeli önümçilik. Belle-de ýüz işçiniň önümçiligi beýleki zawodlarda bäş ýüz işçiniň önümine deňdir.

last3

Sowal-jogap

1-nji sorag. Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, önümleriň ajaýyp iberilendigine göz ýetirmek üçin hil gözegçilik ulgamymyz bar.

2-nji sorag. Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

J: 1.Biziň halkara dizaýn toparymyz, bütin bazara ýolbaşçylyk etmek üçin dizaýnlary täzelemegi dowam etdirýär.

    2. Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys.

3-nji sorag: Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Hawa, hammamyň hünärmen öndürijisidiris. 4-nji sorag: Esasy wagt näçe?

J: Adatça sargyt mukdaryna baglylykda goýumdan 10-30 gün soň bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň