• banner

Duş otagyny material saýlamak üçin seresaplyklar

Duş otagyny material saýlamak üçin seresaplyklar

Häzirki wagtda bezänimizde, esasan hammamda duş desgalaryny gurýarys. Indi gury çygly bölünişigiň dizaýnyny etmelidigimizi has köp adam bilýär. Şeýle-de bolsa, gury çygly bölünmegiň ähmiýetinden başga-da, duş otagynyň gurluşygynda käbir bezeg materiallaryny satyn almak we hyzmat etmek ýaly üns bermeli köp meseleler bar. Geliň, tanyşalyň.

Satyn almak üçin seresaplyklar
Temperli aýna

Duş otagynyň aýnasyny gurmak üçin 3C kepillendirilen gyzgyn aýnany saýlamaly. Şeýle aýna has gowy hil kepilligine eýedir we partlamaz. Beforehtimal, öňem pes aýnanyň saýlanmagy sebäpli partlamadan soň pajygaly wakany başdan geçirdik, şonuň üçin kepillendirilen 3C kepillendirilen aýna ilkinji saýlawdyr.
Onda hakyky gyzgyn aýnadygyna nädip baha bermeli? Adatça, adaty temperaturaly aýnada 3C kepillendirilen aýna bolar we ony öçürip bolmaz. Käbir öndürijiler tarapyndan öndürilen pes hilli aýna hem 3C nyşany bilen çap ediler, ýöne bir zat bilen ýok ediler. Bu görnüşli aýna hiç wagt satyn alynmaly däldir.

Enjam enjamlary
Duş otagyny gurmak üçin köp enjam enjamlary hem ulanylar. Tegelek aýna we diwar enjam enjamlarynyň üsti bilen birleşdiriler. Gurlan duş otagynyň berk we ygtybarly bolmagynda möhüm faktor enjamlaryň hilidir, şonuň üçin ýokary hilli enjamlary saýlamalydyrys.
Duş otagynyň enjamlaryny saýlamaly ilkinji zat, belli bir poslama garşy ukyplylygy we enjamyň belli bir göterijilik ukyby bolmaly. Galyberse-de, ýüzlerçe kilogram aýnanyň agramyny götermeli bolup biler. Duş otagynyň skelet materialyny saýlanyňyzda galyňlygy azyndan 1,2 mm, asylan alýumin materialy azyndan 1,5mm bolmaly,

Alýumin profiliniň nusgasyny üns bilen synlaň.
Suw saklaýan zolak
Suwa düşülýän otagdaky suw buglarynyň başga ýerlere syzmazlygyny üpjün etmek üçin, aýnanyň her bir böleginiň arasynda rezin suw saklaýan zolak bolan möhürlenen suw saklaýjy zolak gurmagy ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Bu suw saklaýjy zolagyň saýlanylmagy pes temperatura garşylygy we aşa suw geçirmeýän ukybyna eýe bolmalydyr. Häzirki täze daşky gurşawy goramak materialyny saýlamak iň gowusydyr.

Duş otagyny arassalamak we hyzmat etmek
Temperaturaly aýna hyzmaty

Duş otagynda gyzgyn aýnany arassalamak üçin, hammamda ýörite ulanylýan bitarap ýuwujy serişde bilen ýüzüni süpürmek iň gowusydyr. Süpürilmeli zatlar gödek bolmaly däl, ýumşak bolmaly, ýogsam dyrmaşmaga has ýykgyn edýär. Bejeriş wagtynda äýnegi ýiti zatlar bilen urmazlyga üns beriň.

Alýumin garyndy çarçuwasyna hyzmat etmek
Alýumin garyndy çarçuwasyny goldamak üçin ilkinji we iň möhüm zat gün şöhlesiniň we şöhlelenmesiniň öňüni almakdyr, ýogsam reňkiň ýitmegi bolup biler. Arassalanyňyzda, süpürmek üçin poslaýjy suwuklyk bilen ýuwujy serişdäni ulanmazlygy ýatdan çykarmaly dälsiňiz we alýumin garyndy çarçuwasyny süpürmek üçin diş pastasy ulanylyp bilinmez.

Enjamlara hyzmat etmek
Enjamlary goldamak üçin esasan slaýd demirýol we tigir. Olary yzygiderli arassalamagy ýatdan çykarmaň we gapynyň rahat açylmagyny üpjün etmek we pes süýşmegiň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin yzygiderli çalgy ýagyny goşuň. Gowşamagyň we has uly zyýanyň bolmazlygy üçin nurbatlary yzygiderli sazlamaga üns beriň.
Duş otagy, aýratyn ünsli bezelmegimiz üçin zerur bolan aýratyn gurşawly ýerdir. Şeýle hem bu makala duş otagyny gurmaga we amatly we ygtybarly duş otagyny döretmäge kömek edip biler diýip umyt edýärin.


Iş wagty: 27-2021-nji awgust