• banner

Önümçilik tehnologiýasy akril wannasy

Önümçilik tehnologiýasy akril wannasy

Vanna, häzirki zaman hammam maşgala bezeginde köplenç ulanylýan sanitariýa önümidir we ulanylýan materiallar hem örän baýdyr. Adatça, keramiki we akril materiallar bilen deňeşdirilende, akril hammam has köp energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa. Şonuň üçin ol gaty meşhur we halk köpçüliginiň göwnünden turýar. Şol bir wagtyň özünde akril materiallar dürli şekilli we stildäki wannalary öndürip biler. Gradeokary derejeli wannalar ses-wizual enjamlar, massa equipment enjamlary we ş.m. bilen enjamlaşdyrylyp bilner. Şonuň üçin köp sanly bankalar we jakuzi akril materialdan ýasalýar. Şeýle-de bolsa, akril wannany öndürmek prosesi gaty çylşyrymly. Indi Langdi sanitariýa enjamlary, has köp adama akril wannasyna düşünmäge we düşünmäge kömek eder diýip umyt edip, akril wannasynyň önümçilik prosesi bilen jikme-jik tanyşdyrdy.

. Wannanyň çylşyrymlylygy, önümiň daşky görnüşi we çuňňur emele geliş çuňlugy sebäpli adaty gaplama materiallaryny we enjamlaryny ulanyp tehniki talaplary kanagatlandyrmak kyn. Şonuň üçin degişli tabaklary saýlamak we degişli enjamlary saýlamak ajaýyp haryt emele getirmek üçin esas bolup durýar.

. Arassaçylyk enjamlary üçin ýörite akril plastinka üçin, ajaýyp ýerüsti tekizligi sebäpli, alýuminiň könelmegine garşy, çotga aňsat däl we arassalamak aňsat, tötänleýin çyzgylar ýüze çyksa, çalt üýtgedilip bilner. we ýuwujy serişde ulanylýança amatly.

(3) Galyndy: sanitariýa enjamlarynyň dizaýnyna ýa-da nusga galyplarynyň dizaýnyna görä, hakyky önümçilikde, plastmassa galyp böleklerini dizaýn we gaýtadan işlemek. Alýumin garyndysy ýa-da rezin nagyşlary adatça plastmassa galyplarynda ulanylýar. Alýumin garyndy galyplarynyň uzak ömri, gowy prosess aýratynlyklary we ýokary ýer tekizligi bar. Şeýle-de bolsa, ýokary çykdajy we uzak gaýtadan işlemek sikli sebäpli, sanitariýa önümlerini öndürmek tejribesinde ulanylmagy çäklidir.

(4) Wakuum emele getirişi: talaplara laýyklykda plastiki emele getirýän maşynda tabagy kesiň, ýyladyş peçindäki akril plastinkany gyzdyryň we ýumşadyň (umumy temperatura 180 dereje, birleşdirilen plastinka adatça 140-190 dereje). Galyndyda mehaniki gysyş arkaly materialy ýumşadyň, galyby möhürläň, gysylan howa ýa-da hakyky howa sorujy bilen partlaň we gyzgyn plastinkany uzadyň we deformasiýa ediň, galyp diwaryna siňdiriliş wagty sowadyjy fanatyň gaty emele gelmegine baglydyr list metal. Göçürilenden soň önümi çykaryň.

(5) Goýmak: boş emele gelensoň, rezin baglanyşygyny güýçlendiriň. Goýmak diýilýän zat, adatça materialyň aşagyndaky doýmadyk poliester rezini we aýna süýümli kompozit ulanýar. Şeýlelik bilen, emele gelen önümiň ýeterlik ýapyşygy we güýji bar. Goýmak usullary, adatça, mehaniki sepmek we el bilen örtmekdir. Mehaniki pürküji aýna süýümli rezinleriň we kesilen pürküji materiallaryň aşaky ýüzüni arassalamak üçin ýörite pürküji ýaragyny ulanýar, soňra bolsa manipulýator ýa-da elde rolik bilen tekizläň. Häzirki wagtda sanitariýa önümleriniň öndürýän örtükleriniň köpüsinde has mehaniki ýelme usullary bar. Ulanylandan soň, ony 4050 at derejesinde hemişelik temperatura peçine salyň we guradyjy kamerada doly bejeriň,

(6) Kesiş gyrasy: bejergiden soň önüm bilen ýapyşyň we kesiş gyrasyny kesip başlaň. El bilen kesmek ýokary zähmet güýjüne, hilini üpjün etmek kyn we howpsuzlyga bolup biljek howplara çynlakaý zyýan berýär.

(7) Burawlamak: wannany we beýleki sanitariýa enjamlaryny deşikde goýuň. Uçarda bolsa, burawlamak we ş.m. gaýtadan işlemek üçin enjamlary ulanmaga synanyşyň, enjam deşikleriniň gyrasy ýaly burunlary gaýtadan işleýän merkezlerde ýa-da manipulýatorlarda (senagat robotlary) ulanyp bolýar, ýöne köpüsi el bilen işleýär. enjamlary gymmat bolany üçin. Syzmagynyň öňüni almak üçin abraziw deşik enjamy bolmaly. Arassaçylyk enjamlarynyň arka tarapynda goýlan toýun gatlagynda ýyllyk tekizligiň tegelegini üwemek üçin ýörite üweýji kellesi ulanylmaly, bu bolsa aksessuar gurnamagynyň syzmagyndan has amatlydyr. Bu prosese üns berilmez.

(8) Goldaw: sanitariýa enjamlary poslamaýan polat inedördül turbalary goşmak bilen agaç, plastmassa, polat we beýleki materiallaryň önümçiligini goldaýar. Uingelimlenende, ýassyk blok ýa-da çarçuwa önümiň dogry ýerinde kesgitlenýär we goldaw nurbat ýa-da gysmak usullary bilen üpjün edilýär. Arassaçylyk enjamlarynyň goldawy ulanyjylaryň howpsuzlygyna täsir edýär. Şonuň üçin goldaw berk we durnukly bolmalydyr.

(9) Gurnama: howpsuzlygy üpjün etmek üçin suw bölekleri we elektrik enjamlary suw geçirmeýär. Şu wagta çenli akril hammam tamamlandy.


Iş wagty: 27-2021-nji awgust