• banner

Vanna önümçilik ussahanasyna giriň we wannanyň önümçilik prosesini açyň

Vanna önümçilik ussahanasyna giriň we wannanyň önümçilik prosesini açyň

Önümiň hili kärhananyň esasyny düzýär. Hil bolmasa ösüş we bäsdeşlik hakda boş gürlemek. Kärhanalar üçin hil ýaşamagyň we ösüşiň özenidir. Häzirki wagtda ösýän bazar ykdysadyýetinde önümleriň hili kärhanalar üçin has möhüm bolýar. Önümiň hiliniň derejesi kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplydygyny ýa-da ýokdugyny görkezýär. Önümiň hilini ýokarlandyrmak kärhanalaryň bazary eýelemegini we işini dowam etdirmegini üpjün etmegiň möhüm serişdesidir.

news (1)

Belle sanitariýa enjamlary, gözleg we gözleg işlerini birleşdirýän hususy kärhana hökmünde, sanitariýa önümlerini we esbaplaryny öndürmek, satmak we hyzmat etmek, döredilen gününden bäri sanitariýa medeniýetiniň we hil giňişliginiň gurluşygyna ygrarlydyr. Önümiň innowasiýasy, garaşsyz gözleg we patent önümçiligi nukdaýnazaryndan Belle sanitariýa enjamlary häzirki wagtda sanitariýa önümçiliginde iň çalt ösýän kärhanalaryň birine öwrüldi. Belle önümiň hili barada hiç haçan düşnüksiz däldi we bazara akýan her önümiň hil taýdan kynçylyk çekmezligini üpjün etmek üçin elmydama berk gözegçilik standartlaryna eýerdi. Bu gün Belle hammam zawodyna bararys, Belle-iň önümiň hiline hemişe ygrarlydygyny göreris.

news (2)

01  Zawodyň arassa we tertipli gurşawy

news (3)
news (4)

Belle wannasynyň önümçilik ussahanasyna girmek adamlara uly meýdandan başga-da, esasanam arassa we tertipli diýen düşünje berýär. Her önümçilik prosesi belli bir iş ugurlaryna bölünýär. Hereket edýän çyzyk gaty tekiz, araçäk hem gaty düşnükli we biri-birine päsgelçilik ýok, bu önümçiligiň höwesini we netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar. Mundan başga-da, iň täsir galdyryjy zat, Belle hammam zawodyndaky materiallaryň we taýýar önümleriň tertipde ýerleşdirilmegi.

02 Awtomatiki we täsirli önümçilik enjamlary

news (6)
news (8)
news (7)
news (9)

Jemgyýetiň ösmegi bilen içerki önümçilik pudagy ýaraşmak kyn bolan kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar, adam resurslarynyň önümçiligi gaty kyn, adam çykdajylary ýokarlanýar we hereketlilik köp. Arassaçylyk enjamlary üçin hem edil şonuň ýaly. Ösüş meselelerini çözmek, kärhananyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, önümçilik kuwwatyny we hilini ýokarlandyrmak we zähmet we dolandyryş çykdajylaryny azaltmak üçin Belle sanitariýa önümleri önüm öndürijiligini ýokarlandyrmak, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin ýörite awtomatiki önümçilik liniýasyny gurdy. Belle sanitariýa wannasy esasan akril materialdan ýasalýar. Süýüm emele getirmekden, soňra açylmagyna çenli “el bilen mehanizirlenen” prosesler, bu diňe bir öndürijiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, iş şertlerini gowulaşdyryp bilmez, önümçilik meýdançasyny azaldyp we önümçilik siklini gysgaldyp bilmez, önümçilik çykdajylaryny azaldyp biler, önümçiligiň deňagramlylygyny üpjün ediň we Belle üçin möhüm ykdysady peýdalary gazanyň.

03 Güýçli önümçilik synag standartlary

Belle sanitariýa enjamlarynyň önümçilik prosesinde "plastinka açylýan - basýan plastinka - ýokarky çarçuwaly süýüm - süýümli garyşyk - süýüm sepmek - aşaky çarçuwaly süýüm - gyrasy kesmek - Açmak - wannanyň ýokarky çarçuwasy - gyrasy - Kesilen yubka - gurnama - funksiýany kesgitlemek - ýalpyldawuk gözden geçirmek - Gaplamak - taýýar önümler ". Umuman aýdanyňda, esasan bäş bölegi öz içine alýar: galyp, süýüm goýmak, gyralary kesmek, gurnamak we gaplamak. Önümiň hilini üpjün etmek üçin Belle her önümçilik prosesinde berk we jikme-jik synag standartlaryna eýedir. Hünärsiz önümler gaýtadan işlenýär ýa-da gönüden-göni gyrylýar. Hiç hili kemçilikli hammam önümleriniň bazara akmagyna ýol berilmeýär. Bu, Belle-iň ähli sarp edijilere beren ygrarlylygy.

news (11)
news (12)

Bir söz bilen aýdylanda, önümiň hili kärhananyň binýady we kärhananyň durmuşydyr. Belle sanitariýa önümleri hemişe önümiň hilini birinji orunda goýup, ony durmuş hökmünde kabul etdi, oýlanyşykly, kämillige ymtylýar we hemişe ýokary hilli we netijeliligi saklaýar. Şol sebäpli, Belle sanitariýa enjamlary ýiti bazar bäsleşiginde ýeňilmezek ýagdaýda bolup biler.

news (13)

Iş wagty: 27-2021-nji awgust