• banner

Plastmassa ýuwulýan arassa ak sektor 600 mm çuňlukdaky duş çüýşesi

Plastmassa ýuwulýan arassa ak sektor 600 mm çuňlukdaky duş çüýşesi

Gatnaşyk materialyABSAkril

Gurşun wagty

Mukdary (bölekler) 1 - 1000 > 1000
Est. Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

Özbaşdaklaşdyrma:

Custöriteleşdirilen nyşan (Min. Sargyt: 100 bölek)

Custöriteleşdirilen gaplama (Min. Sargyt: 100 bölek)

Grafiki özleşdirme (Min. Sargyt: 100 bölek)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Kepillik: 5 ýyl, 5 ýyl Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw
Taslamanyň çözgüdi: grafiki dizaýn Arza: Myhmanhana, duş otagy
Dizaýn stili: Döwrebap Gelip çykan ýeri: Anhui, Hytaý
Marka ady: Belle Model belgisi: 104A
Gatnaşyk şekili: Kwadrat Önümiň ady: Plastmassa ýuwulýan arassa ak sektor 600 mm çuňlukdaky duş çüýşesi
Ölçegi: 700/800/900 Şekil: Kwadrat
Funksiýa: Öý duşy Aýratynlyk: Ekologiýa taýdan arassa
Reňk: Ak, gök, pil süňkünden, gülgüne ekt. Stil: ýönekeý
Gatnaşyk materialy: Akril  

Üpjünçilik ukyby

Aýda 7000 bölek / bölek Arassa ak sektor, 600 mm çuňlukdaky duş çüýşesi basseýninde plastmassa ýuwulýar

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary
Arassa ak sektor üçin paket, 600 mm çuňlukdaky duş çüýşesi üçin plastmassa ýuwulýar
Içindäki paket: film + konus gorag örtügi + köpürjikli film
Daşarky paket: karton
4oHQ: 2500Pc

2021China factory bathroom soaking acrylic simp (2)

Port
Şanhaý / Wuhu

Washuwýan basseýn gurmak üçin seresaplyklar

wash basin

El ýuwujy howzany oturtmak, her maşgalanyň göz öňünde tutmaly meselesi. Dürli el ýuwulýan howdanlar hem ökde. El ýuwulýan basseýniň dürli gurnama usullaryna düşünmek üçin el ýuwulýan basseýn gurulmazdan ozal aşakdakylara ýüz tutup bilersiňiz. Washuwýan basseýn gurmak üçin nähili çäreler bar?

Washuwýan basseýniň gurnama usuly

1. Taýýarlyk. Ilki bilen stoluň basseýniniň açylyş çyzgysyny kesiş çyzygy boýunça kesiň, soňra bolsa bu ululyga görä stol basseýniniň fiziki ululygy bilen deňeşdiriň we ýuwulýan basseýn bilen stol basseýniniň arasynda laýykdygyny barlaň.
2. Açylyş çyzygyny yzarlaň. Kran gurmak üçin ýer mermer stoluň aşagynda saklanar we drena parts bölekleri we giriş burç klapany soňky döwürde gurlar. Açylyş çyzgysyny mermer stoluna göçürip bilersiňiz, soňra bolsa stol kesilende ulanylýan açylyş çyzygyny yzarlamak üçin ruçka ulanyp bilersiňiz.
3. Açgyny kesiň. Mermer açylyş çyzygy çekilenden soň deşik açyp bilersiňiz. Kesiş açylýan ýeriň içinde deşik açyň we kesilen gyrasy çekilen çyzygyň iç tarapy bilen süpüriň.
4. washuw basseýnini guruň. Allhli işler ýerine ýetirilenden soň, mermer örtügi gurlup bilner, soň bolsa ýuwulýan basseýn öňünden goýlan ýagdaýyna görä gurlup bilner.

Washuwýan basseýn gurmak üçin seresaplyklar

1. El ýuwulýan howzanyň görnüşini saýlamak möhümdir. Adatça, el ýuwulýan basseýn iş stoluna we garaşsyzlyga bölünýär. Stoluň el ýuwulýan basseýni azyndan bir inedördül stol tutar we käbir hajathana iş stolunyň el ýuwulýan basseýnine ýerleşdirilip bilner. Garaşsyz görnüşiň iň uly artykmaçlygy, kiçijik meýdany öz içine alýar, kiçijik ýer bilen hammam üçin örän amatly, ýöne zatlary saklamak aňsat däl.
2. washuwýan howzanyň beýikligini hem kesgitlemeli. Adatça, ýuwulýan howuz gaty gysga bolmaly däldir, ýogsam ulanmak üçin amatly bolar, egilseňiz gaty ýadarsyňyz. Hünärmen, öýümizde ulanylýan ýuwulýan basseýniň beýikliginiň adatça 80 sm töweregi bolandygyny ýatlatdy, ýöne ulanylanda ideal effekt gazanmak üçin maşgalamyzyň beýikligini göz öňünde tutup hem kesgitläp bolýar.
3. washuwýan howzanyň çuňlugyny hem kesgitlemeli, ýogsam ulanylanda bedene suwuň dökülmegini duýmak aňsat, şonuň üçin hökümdaryň çuňlugy oturdylan kranyň suw akymynyň intensiwligine göni proporsional bolmalydyr. Hiç haçan gaty ýuwulýan howzada güýçli suw akymy bolan kran gurmaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň